ALGEMENE VOORWAARDEN Funsation Hoegaarden BVBA
1. DEFINITIES
1. Zowel Funsation Hoegaarden BVBA als de aan hem gelieerde ondernemingen die deze algemene voorwaarden hanteren, gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Kloosterstraat 29, 3320 Hoegaarden, ingeschreven bij het kruispuntbank van ondernemingen onder BE0866689456 onder de naam Funsation Hoegaarden BVBA.

2. Website: de websites van Funsation Hoegaarden BVBA door middel waarvan activiteiten geboekt en betaald kunnen.
3. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met Funsation Hoegaarden BVBA heeft gesloten of beoogt te sluiten.

4. Bezoeker: de wederpartij, klant en/of persoon ten wiens behoeve de overeenkomst is bedongen, althans het evenement in het kader van de met de wederpartij gesloten overeenkomst bezoekt.
2. ALGEMEEN
Funsation Hoegaarden BVBA stelt zich ten doel om recreatieve producten en alle andere activiteiten verzorgd door Funsation Hoegaarden BVBA” als dienstverlening aan te bieden. Hierbij spant Funsation Hoegaarden BVBA zich in om een zo gezellig en prettig mogelijk vertier te bieden aan de opdrachtgever en zijn gasten.
3. ALGEMENE BEPALINGEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Funsation Hoegaarden BVBA en iedere tot stand gekomen overeenkomst.

Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het aanbod op de website, of reserveringsbevestigingen afkomstig van Funsation Hoegaarden BVBA, gegevens vermeldt die uitdrukkelijk van het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijken, geldt het bepaalde dat uitdrukkelijk op de website c.q. deze reserveringsbevestigingen is vermeld. Hetgeen in reserveringsbevestigingen is vermeld, wordt geacht de overeenkomst volledig en juist weer te geven.
Vernietiging of nietigheid van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In voorkomende gevallen treden Funsation Hoegaarden BVBA en de klant in onderling overleg teneinde een vervangende regeling te treffen ter vervanging van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

4. OVEREENKOMST
Elke overeenkomst wordt aangegaan als een inspanningsverplichting, te leveren op een bepaalde datum en een bepaalde starttijd en een bepaalde eindtijd. Binnen een groep zal een individuele wens om wel of niet een activiteit mee te doen altijd gerespecteerd worden. Hieraan kan nooit recht op restitutie of anderszins vermindering worden ontleend. Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien enige bepaling nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
5. RESERVERING
Reserveren van arrangementen en activiteiten is enkel mogelijk via de website www.funsation.be en is definitief zodra de klant de factuur heeft ontvangen. Alle afspraken die zijn gemaakt, zowel mondeling als schriftelijk, moeten in deze bevestiging zijn vermeld. Indien dit niet het geval is, moet u dit binnen 48 uur melden en zullen wij dit aanpassen. In elk ander geval gaan wij ervan uit dat alle afspraken waarin u en wij aan zijn gebonden in deze bevestiging staan.
6. VOORBEHOUD
Funsation Hoegaarden BVBA behoudt zich te allen tijde het recht voor om het programma of de programmavolgorde te wijzigen. Bij annulering door de Funsation Hoegaarden BVBA zal een andere mogelijke datum aangeboden worden.
7. TEKENBEVOEGD
Bent u niet tekenbevoegd, dan dient u dit binnen 48 uur per mail te melden, zodat wij de juiste contactpersoon, die wel tekenbevoegd is, kunnen wijzigen en op de hoogte kunnen stellen van de overeenkomst die u gesloten heeft met de Funsation Hoegaarden BVBA. Bij geen bericht gaat de Funsation Hoegaarden BVBA ervan uit dat de contactpersoon die de reservering heeft gemaakt en ontvangen, ook tekenbevoegd is om een dergelijke overeenkomst namens zijn of haar bedrijf met de Funsation Hoegaarden BVBA af te sluiten. Hier kan achteraf dan geen aanspraak meer op worden gemaakt.
8. ANNULERING
Annulering is beperkt mogelijk, immers de ruimte/site/activiteit wordt voor u gereserveerd en kan niet op korte termijn voor andere doeleinden gebruikt worden. Na definitieve boeking via de website en tot 10 werkdagen voor de gereserveerde datum, bent u 50% van het totale bedrag verschuldigd. Bij annulatie 48 uur op voorhand u het volledige bedrag (100%) verschuldigd.
9. ONGEPAST GEDRAG
Een ieder en/of groep/bedrijf die zich schuldig maakt aan verstoren van de openbare orde, baldadigheid en/of moedwillige vernieling van eigendommen van de Funsation Hoegaarden BVBA en andere gasten, wordt onmiddellijk uit het pand verwijderd. De politie kan hierbij worden ingeschakeld. Restitutie van de gemaakte reservering zal niet plaatsvinden, ook niet als slechts een gedeelte van het arrangement tot dan is verbruikt en de schade zal worden verhaald op de veroorzaker, dan wel de verantwoordelijke groep en/of bedrijf.
10. LEVERANTIE
Leverantie wordt geacht te zijn gedaan, nadat de gereserveerde tijdsduur is verstreken. Er kan geen rekening worden gehouden met (ver)late aankomst door wat voor oorzaak dan ook. Indien mogelijk zal soepel omgegaan worden met de eindtijden, zulks volledig ter beoordeling van de leiding van Funsation Hoegaarden BVBA
11. BETALING
De reservering dient onmiddellijk bij boeking via de website te worden voldaan en is steeds het totale bedrag van het minimum aantal deelnemers per geboekte product/activiteit. Deze bedragen vindt u terug op de website www.funsation.be. Het resterend bedrag dient op datum dat de boeking plaatsvind en contact aan ons voldaan te worden op onze locatie te Kloosterstraat 29, 3320 Hoegaarden. Het resterend bedrag kan nooit achteraf betaald worden, tenzij met schriftelijke toestemming van Funsation Hoegaarden BVBA. U dient tevens zorg te dragen voor de juiste factureringsgegevens, eventueel BTW-nummer of andere interne zaken wat voor belang is om de factuur juist in uw administratie te laten opnemen. Achteraf wijzigen van interne codes dan wel verkeerd aangeleverde gegevens, na het verzenden van de factuur, zijn niet meer mogelijk. 
In geval van wederzijds schriftelijk akkoord tot betaling na datum van de activiteit, tussen Funsation Hoegaarden BVBA en de klant, dient de betaling binnen 15 dagen te worden voldaan.
12. ARRANGEMENTEN
Alle tijden genoemd bij de arrangementen zijn indicatief en kunnen iets afwijken van de werkelijke tijden. In verband met het reserveren van andere groepen voor en na u, moeten de tijden beschouwd worden als uiterste tijden.
13. AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADE
Funsation Hoegaarden BVBA is niet aansprakelijk voor welke schade ook en/of diefstal, tenzij uit de wet dwingend anders voortvloeit. Indien Funsation Hoegaarden BVBA op enigerlei wijze toch aansprakelijk mocht zijn dan is deze aansprakelijkheid steeds beperkt voor zover deze valt binnen onze verzekeringen BA-uitbating, deze aansprakelijkheid aanvaard wordt door onze verzekeringsmaatschappij. Een eventuele schade uitkering kan nooit meer bedragen dan tweemaal het totale bedrag waarvoor de deelnemer berekend is op de reservering, althans is deze steeds beperkt tot het bedrag dat door onze verzekeringsmaatschappij uitgekeerd wordt. Funsation Hoegaarden BVBA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel en/of schade als gevolg van paintball, lasertag, escape room, archery tag, game en alle andere activiteiten verzorgd door Funsation Hoegaarden BVBA. Elke deelnemer doet mee op eigen risico. Aansprakelijkheid voor indirecte schade sluiten wij uit.
Enige schade dient onmiddellijk gemeld te worden bij de bedrijfsleiding. Daarnaast dient dit ook altijd schriftelijk bij ons gemeld te worden binnen twee dagen nadat de schade ontstaan is. De schade melding moet een gedetailleerde beschrijving bevatten van de schade en de vermoedelijke oorzaak.
14. PRIJZEN
Prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld. Funsation Hoegaarden BVBA behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen zonder hiervoor vooraf toestemming te vragen.
15. GEDRAGSREGELS
Wij hebben de veiligheid van onze gasten hoog in het vaandel. Uw en onze veiligheid moeten optimaal gegarandeerd zijn. Derhalve is het absoluut verboden te roken in het pand.
16. AANWIJZINGEN EN MEDEWERKING
Voor uw en onze veiligheid dienen alle aanwijzingen van het personeel terstond opgevolgd te worden. Wij rekenen hierbij dan ook op uw volledige medewerking. Gedrag binnen of buiten dat onze bezoekers in gevaar brengt, wordt niet getolereerd. In het ergste geval zijn wij gerechtigd de bezoekers uit de hal te verwijderen, zonder dat recht op teruggave of vermindering bestaat. Uiteraard gaan wij ervan uit dat dit nooit nodig zal zijn en alle bezoekers hun volledige medewerking geven om er een gezellig, sportief uitje van te maken.
17. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
Alle overeenkomsten vallen onder het Belgisch recht. Enig geschil wordt altijd voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Funsation Hoegaarden BVBA tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
18. WIJZIGEN en bevestigen van het AANTAL PERSONEN
Bij het bevestigen/plaatsen van de reservering via de website www.funsation.be is elke klant verplicht het definitief aantal personen schriftelijk door te geven aan Funsation Hoegaarden BVBA. Wijzigingen binnen de 72 uur voor de activiteit (binnen 72 uur voor aanvang van evenement/reservering) m.b.t het naar beneden stellen van het aantal personen worden niet doorgevoerd.
19. AANVULLEND
Graag 15 minuten voor aanvang aanwezig zijn en u dient de bevestiging uitgeprint mee te nemen. Extra’s afgenomen buiten het gereserveerde arrangement worden aan u doorberekend. Het is niet toegestaan om eigen drink- of etenswaren mee te brengen.
20. Minderjarige
Bij spelers onder de 18 jaar moet er minstens 1 volwassene als begeleider aanwezig zijn welke de groep vertegenwoordigt. De aanwezige volwassene is verantwoordelijk voor de groep. Deze begeleider/aanwezige volwassene is nooit een personeelslid of zaakvoerder van Funsation Hoegaarden BVBA.
21. OP- OF AANMERKINGEN
Indien het evenement niet verloopt overeenkomstig de reservering is de klant verplicht daarvan mededeling te doen aan Funsation Hoegaarden BVBA.
Indien dit ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kunt u dit, uiterlijk binnen 48 uur na afloop van het evenement, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan Funsation Hoegaarden BVBA.
22. Taal
De algemene voorwaarden van Funsation Hoegaarden BVBA werden opgesteld in de Nederlandse taal en is niet beschikbaar in een andere taal. Indien de klant een andere taal spreekt en/of begrijpt dan het Nederlands, is de klant zelf verantwoordelijk voor het begrijpen van deze algemene voorwaarden. Funsation Hoegaarden BVBA is niet verplicht de algemene voorwaarden in een andere taal kenbaar te maken.
In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Funsation Hoegaarden BVBA.